CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ pentru atribuirea achiziției/contractului/contractului-cadru având ca obiect servicii formare în detectarea și notificarea cazurilor de trafic de persoane

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului ”DETECT – rolul actorilor non-formali in lupta anti-trafic”, Asociația eLiberare organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii de formare.

1.Date privind achizitorul
Asociația eLiberare
Adresa: Calea Văcărești nr 338
Contact: Vlad Bauer vlad@eliberare.com, 0733029950

2.Obiectul achiziției 
Servicii de formare în detectarea și notificarea cazurilor de trafic de persoane 

3.Valoarea estimată (lei)
72062.76 RON

4.Date privind modalitatea de atribuire
Selecție de oferte potrivit Procedurii  realizarea achizițiilor în cadrul Active Citizens Fund România

5.Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate
12 sesiuni de formare în detectarea și notificarea cazurilor de trafic de persoane 

6.Cerințe de participare

● Situațiile de excludere;

● Dreptul de a desfășura respectiva activitate economică;

● Experiență similară.

● Capacitatea de livrare a serviciilor solicitate cu un grad ridicat de performanță

● Conflictul de interese

7.Obținerea documentației pentru ofertanți (numai dacă este cazul)
Se obțin printr-o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1.

8.Termenul-limită de depunere a ofertelor
29.06.2023, Ora 12

9.Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora
Ofertele vor fi trimise la adresa de email menționată la punctul 1.

10.Limba in care trebuie redactate ofertele
Română

11.Perioada de valabilitate a ofertei
10 zile

12.Data, ora și locul deschiderii ofertelor
30.06.2023, ora 12 la sediul achizitorului.

13.Data limită pentru solicitarea de clarificări
03.07.2023, ora 12. Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 07.06.2023, ora 12.

14.Finanțarea achiziției
Prin intermediul Contractului de Finanțare al proiectului ”DETECT – rolul actorilor non-formali in lupta anti-trafic”

15.Criteriul de atribuire a contractului
Costul cel mai scăzut.